Gwarancja i zwroty

GWARANCJA I ZWROTY

 I. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1.   Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.tsoonline.pl przysługuje – na podstawie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

 

Millenium Izabela Czarnecka ul. Emaus 35L, 30-213 Kraków

 

lub mailowo, z wyróżnieniem w tytule maila numeru zamówienia:

 

info@tsoonline.pl

 

2.   Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3.   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

(a)   rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.tsoonline.pl, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;

 

(b)   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 

 

(c)   świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


4.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 

Millenium Izabela Czarnecka

ul. Emaus 35L,

30-213 Kraków

 

5.   Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

 

      II.                Reklamacje

 

1.   Millenium Izabela Czarnecka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, względem pozostałych Klientów na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2.   Reklamacje należy kierować na adres info@tsoonline.pl.

3.   Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było możliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Sprzedająca  poinformuje w tym okresie Klienta i wskaże nowy termin rozpoznania reklamacji; postanowienie to nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4.   Millenium Izabela Czarnecka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

5.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Millenium Izabela Czarnecka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

6.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklep Internetowy Millenium Izabela Czarnecka Kraków  30-213, ul. Emaus 35L, mailowo pod adres info@tsoonline.pl.

7.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

.

               III.                Ochrona danych osobowych

 

1.   Sprzedawca jest administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu.

2.   Sprzedawca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), na co osoby korzystające z Serwisu wyrażają zgodę.

3.   Sprzedawca gromadzi dane osobowe osób korzystających z Serwisu w sposób dobrowolny i w celu wykonywania względem tych osób swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w celu prawidłowego  prowadzenia Konta Klienta oraz wykonywania Umów sprzedaży.

4.   Dane osobowe osób na rzecz których została wysłana Karta Podarunkowa są podawane wyłącznie przez Klientów, którzy wskazują osobę która ma otrzymać Kartę Podarunkową.

5.   Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu w te dane oraz prawo do ich poprawiania.

 

           IV.                Postanowienia końcowe

 

1.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Millenium Izabela Czarnecka a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Millenium Izabela Czarnecka  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Millenium Izabela Czarnecka.

3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.