Płatność i wysyłka

                                                         

1.   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest, oprócz umieszczenia Towarów w „Koszyku” (stosownie do dostępnych w Serwisie funkcjonalności), dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Realizuj zamówienie”.

 

2.   Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia z Millenium Izabela Czarnecka Umowy sprzedaży obejmującej Towary znajdujące się w „Koszyku” i za podaną tam cenę, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

3.   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e – mail, o którym mowa w tym przepisie, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Sprzedającego potwierdzającego otrzymanie oferty, co oznacza w szczególności, że klient staje się związany ofertą.

 

4.   Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po potwierdzeniu otrzymania oferty, Sprzedawca dokonuje sprawdzenia możliwości realizacji złożonego zamówienia, w szczególności poprzez sprawdzenie dostępności Towarów objętych zamówieniem. W tym terminie Klient jest związany złożoną ofertą.

 

5.   Po dokonaniu czynności sprawdzających, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Sprzedawca dokonuje akceptacji oferty Klienta, potwierdzając gotowość realizacji zamówienia w całości w terminie wskazanym w Regulaminie. Z chwilą akceptacji oferty dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów wskazanych w zamówieniu na warunkach określonych w Regulaminie oraz Zamówieniu.

 

6.   W przypadku gdy w wyniku dokonania czynności sprawdzających, o których mowa w pkt. 4 powyżej, Sprzedawca stwierdzi, że realizacja Zamówienia w całości lub części jest niemożliwa (np. z uwagi na konieczność oczekiwania na dostarczenie Towaru lub całkowity brak dostępności określonych Towarów)  poinformuje o tym Klienta (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) składając mu w tym zakresie nową ofertę (kontrofertę), wskazującą, stosownie do okoliczności, oferowany sposób, termin lub i zakres realizacji Zamówienia. Klient ma prawo w terminie 3 dni roboczych kontrofertę przyjąć lub odrzucić. Po bezskutecznym upływie tego terminu kontroferta wygasa, a wszelkie pobrane od Klienta środki pieniężne zaliczane na poczet ceny sprzedaży będą podlegały niezwłocznemu zwrotowi. Milczenie Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem kontroferty. Przyjęcie kontroferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży Towarów, na warunkach określonych w Regulaminie i kontrofercie.

 

7.   Niniejszym wyłącza się stosowanie przepisów o milczącym przyjęciu oferty, w tym zwłaszcza art. 68 [2] Kodeksu cywilnego.

 

8.   Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą miejscu zamieszkania Sprzedawcy.

 

9.   Dostarczenie Towarów jest ograniczone do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

10. Dostarczenie zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 20 zł.

 

11. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” lub opłacenia całej transakcji przy użyciu jednej lub kilku Kart Podarunkowych (przypadki przewidziane w pkt. 14 d) oraz e) poniżej) Towary zostaną wysłane do Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku wyboru innych metod płatności Towary zostaną wysłane w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży oraz zapłaty całej ceny.

 

12. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

 

13. Ceny Towarów oraz koszty przesyłki podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

 

14. Klient ma możliwość uiszczenia ceny, wedle swojego wyboru:

 

(a)   przelewem na numer konta bankowego: 21 1090 1665 0000 0001 0987 9108;

 

(b)   płatnością w systemie PayU;

 

(c)   zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU;

 

(d)   wraz z obiorem Towaru w przypadku wyboru opcji przesyłki „za pobraniem”;

 

(e)   zapłata przy pomocy Karty Podarunkowej.